logosp35SP nr 35 w Bydgoszczy im. Jarosława Dąbrowskiego   logosp35

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 35 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp35.bydgoszcz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-12-20

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików nie jest  dostępnych  cyfrowo
  •  

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 19-08-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aleksandra Gulbinowicz-Kotowska
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. telefon: 52 379 68 99
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. 1.Do budynku Szkoły Podstawowej nr 35 prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Nakielskiej. Dodatkowo jest możliwość wejścia do szkoły od strony sali gimnastycznej tylko w szczególnych przypadkach.
 2. 2.Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście od strony ul. Nakielskiej, przy którym znajduje się portiernia. Wejście to wyposażone jest w podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. 3.Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.
 4. 4.Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym
  są pracownicy obsługi.
 5. 5.W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych Budynek szkoły nie jest wyposażony w windy oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 6. 6.W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro w budynku frontowym) znajduje się korytarz. Na jego począznajduje się klatka schodowa.
 7. 7.Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. 8.W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 9. 9.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.